Missie

Op De Mariënborn zien we de basisschooltijd als een zoektocht naar zelfkennis én naar kennis van de wereld om je heen. De Mariënborn wil je de ruimte geven om die zoektocht in een veilige, begeleide omgeving en vanuit de kaders van onze oecumenische achtergrond, op je eigen manier en uitgaande van je eigen kwaliteiten, op een voortvarende manier op te pakken. Je gaat bewust en niet vrijblijvend op zoek naar wat in je leven echt belangrijk is; zodat je wordt wie je bent, trouw bent aan jezelf en doet waarvoor je staat.

Je hebt je eigen capaciteiten en talenten. De Mariënborn daagt je uit om die op een evenwichtige manier te ontwikkelen en in te zetten.

Bovendien is de Mariënborn een oecumenische school. Dit heeft tot gevolg dat de kinderen, ouders en teamleden met verschillende levensbeschouwingen in aanraking komen. Het betekent verder dat de school openstaat voor iedereen en respect heeft voor iedere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. We stimuleren kinderen, ouders en teamleden om op onze school met verschillende levensbeschouwingen in aanraking te komen.
 

Visie

Veilige leeromgeving
Wij vinden het belangrijk dat kinderen, ouders en medewerkers zich welkom en gewaardeerd voelen. Dit is mogelijk door met een open houding met elkaar om te gaan, door elkaar te groeten, door het vermogen je te kunnen inleven in de ander, door te luisteren naar en te genieten van elkaar. Daarnaast wordt veiligheid gecreëerd door het structureren van de leeromgeving door middel van heldere afspraken en een voorspelbare dag- en/of weekindeling passend in de uitgangspunten van het Daltononderwijs.

Optimale ontplooiingskansen
Leren is een ontdekkingsreis. Om te blijven ontdekken creëren we een uitdagende leeromgeving. We bieden veelzijdige activiteiten die de belangstelling prikkelen en die de talenten van de kinderen en medewerkers zichtbaar maken en verder ontwikkelen. Het aanbieden van gedifferentieerde leeractiviteiten biedt onderwijs passend bij de talenten van de kinderen. Om de betrokkenheid bij het eigen leren te vergroten kunnen de kinderen en medewerkers keuzes maken voor activiteiten waar de belangstelling ligt, zonder te vervallen in vrijblijvendheid. We leren van elkaar door samen te werken en ervaringen uit te wisselen over het individuele en gezamenlijke leerproces. Verschillen in leerstijlen worden erkend en de leeractiviteiten worden zoveel mogelijk aangepast aan de leerstijl van het betreffende kind.

Informatie uit de omgeving
We laten ons inspireren door vernieuwde inzichten op het onderwijs in deze tijd door middel van het lezen van vakliteratuur, het volgen van cursussen en individuele studies. Om de kwaliteit van ons onderwijs goed te houden staan wij open voor de mening en ervaringen van ouders door middel van het organiseren van ouderavonden en het met elkaar in gesprek gaan over een bepaald onderwerp. Het traject dat geleid heeft tot het verkrijgen van onze Daltonlicentie omvatte ook een nulmeting, oriëntatie bij andere Daltonscholen en een regelmatige visitatie door een gecertificeerde Daltonschool en sloot daarmee prima aan bij onze wil tot leren.

Facebook