Ouderbijdrage

Naast de gelden die De Mariënborn ontvangt van het Ministerie van Onderwijs en die bestemd zijn voor onderwijs, inclusief de aanschaf van leermiddelen, meubilair, computers etc. wordt er van ouders ook een financiële bijdrage gevraagd. 

Deze ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek (VOBO).

De bijdrage is vastgesteld op € 50,00 per kind per jaar en wordt gebruikt als tegemoetkoming in de kosten van de extra activiteiten die er op school worden georganiseerd. Te denken valt daarbij aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval en de voorjaarsmarkt. Ook de kosten van het schoolreisje worden daaruit voor een groot gedeelte betaald. Naast de bekostiging van de activiteiten wordt de ouderbijdrage ook deels gebruikt om financiële buffers te vormen in geval van calamiteiten op school. In een dergelijke situatie kan de vereniging waar mogelijk financieel bijspringen.

In het geval dat uw dochter/zoon na 1 december van enig jaar start op school, dan bedraagt de ouderbijdrage € 35,00. Start uw dochter/zoon na 1 april van enig jaar, dan bedraagt de ouderbijdrage € 15,00.

Mocht u niet in staat zijn de ouderbijdrage te betalen, dan verzoeken wij u dit te melden bij de directeur of bij de vereniging. Er kan dan worden gezocht naar een passende oplossing.

Wij verzoeken u vriendelijk het voor u geldende bedrag aan ouderbijdrage binnen 1 maand na de start van het nieuwe schooljaar dan wel binnen 1 maand nadat uw dochter/zoon is gestart op school over te maken op rekeningnummer NL73RABO0355077523 t.n.v. Vereniging voor Oecumenisch Basisonderwijs Oosterbeek o.v.v. naam en groep van uw kind(eren).

Facebook